Vuosikokouksessa 23.9.2006 hyväksytyt säännöt (PRH:n hyväksymät 29.1.2007)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on InCat Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialue on koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

·          edistää kissaharrastustoimintaa ja parantaa kissojen arvostusta ja asemaa lemmikkieläimenä Suomessa.

·          ylläpitää yhteistyötä muiden kissajärjestöjen kanssa.

·          edistää ja nopeuttaa kissoihin ja kissaharrastukseen liittyvää tiedotusta

·          edistää tasapuolisia vaikutusmahdollisuuksia kissaharrastukseen liittyvissä asioissa

·          toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen mukaisena rotukissayhdistyksenä. Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen Kissaliiton ja sen kautta  Federation Internationale Feline (FIFe):n, joista jäljempänä käytetään nimitystä Keskusliitto, sääntöjä ja rotumäärityksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·          ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjestöihin sekä tekee yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy lemmikkieläinten pitoon ja hoitoon.

·          järjestää kokouksia, harjoittaa ja kehittää tiedotustoimintaa erityisesti sähköisiä tiedonvälityskanavia käyttäen, joista tärkeimpiä aluksi ovat internet-sivut, sähköposti, puhelin ja matkapuhelin sekä fax. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa niitä sähköisiä tiedonvälityskanavia, joiden
käyttö yleistyy niin laaja-alaiseksi, että niiden voi katsoa olevan yleisessä käytössä.

·          ylläpitää ja kehittää yhteydenpitokanavia kissaharrastajien välillä.

·          järjestää tilaisuuksia, kuten valistus-, tiedotus-, keskustelu-, huvi- tai juhlatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

·          ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

·          tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa

·          järjestää keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan ensin asianomaisen luvan

·          järjestää maksullisia yleisö- ja jäsentilaisuuksia

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista, hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja liiton, johon yhdistys kuuluu jäsenenä, sääntöjä ja jonka lemmikkieläinten pito ja hoito on hyvän tavan mukaista.

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea täyttämällä hakulomake. Hyväksymisestä päättää hallitus.
Jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

Jäsenrekisterinhoitaja ylläpitää hallituksen toimeksiannosta jäsenluetteloa, joka on kaikkien jäsenten saatavilla sähköisessä muodossa.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksut

Kaikkien jäsenten maksamien maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistys voi erikseen määritellä liittymismaksun, joka jäsenen tulee maksaa, ennen kuin hän saa käyttöönsä yhdistyksen tarjoamat palvelut, kuten pääsyn yhdistyksen www-sivuille. Yhdistys voi sisällyttää toimintaansa erillishinnoiteltuja palveluja, joista vain osa yhdistyksen jäsenistöstä hyötyy, kuten kissanpentujen kasvatusta ja myyntiä tukevat sivut tai Keskusliiton tarjoamat, yhdistyksen kautta perittävät jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä jo toisen yhdistyksen jäsenyyden myötä. Yhdistys voi periä näistä palveluista kustannukset kattavaa maksua.

 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksua kunkin kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksissa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka käytöksellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai jonka lemmikkieläinten pito katsotaan selkeästi hyvän tavan vastaiseksi tai jäsenen toiminta katsotaan Keskusliiton sääntöjen vastaiseksi, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

Jäsenelle, jonka erottamista tullaan käsittelemään, tulee antaa mahdollisuus vastineeseen.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisinsaamiseen.

 

6. Hallitus

Hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sekä lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksen syyskokousten välisenä aikana. Hallitus voi kutsua hallituksen ulkopuolisia henkilöitä nimettyihin tehtäviin. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsen voi pyytää eroa tehtävästään kesken toimikauden tai hallituksen jäsen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voidaan erottaa tehtävästään kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen 1.3. – 31.5. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen 1.8. – 30.11. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti

7. valitaan rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja ja muut toimihenkilöt

8. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä. Alle 15-vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi Keskusliiton äänivaltaisia jäsenmääriä laskettaessa. Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa valinta kuitenkin suoritetaan arvalla äänten mennessä tasan.

 

10. Kokousten koollekutsuminen ja valmistelu

Yhdistyksen kokousten ajankohdasta ja paikasta päättää hallitus. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee toimittaa jäsenistön nähtäville yhdistyksen kotisivuille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä lisäksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai muille jäsenille kirjeellä, joka on postitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa (postileima ratkaisee) ennen kokousta.

 

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset voidaan hyväksyä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 

12. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen purkamisesityksestä. Yhdistyksen purkaminen voidaan hyväksyä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat purkamista päättäneen kokouksen päättämälle rekisteröidylle kissajärjestölle tai eläinsuojelutoimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat käytetään samaan tarkoitukseen.