1. Kissan omistajalle ja sen hankkimista harkitsevalle:

a) Kissan omistajana ja sen hankkimista harkitsevana noudatan eläinsuojelumääräyksiä, eläinlääkärin antamia ohjeita ja määräyksiä, järjestyslakia ja taloyhtiön määräyksiä sekä kasvattajalta saamiani neuvoja.
Otan asioista selvää, jotta kissanpitoni olisi kaikin puolin laillista ja sääntöjen mukaista ja häiritsisi naapureitani mahdollisimman vähän enkä näin omalla käyttäytymiselläni aiheettomasti hankkisi kissoille vihamiehiä.

b) Kissoille tulee tarjota riittävästi tilaa, mahdollisuuksia liikuntaan ja kiipeilyyn, turkin hoitoa, puhtaita hiekka-astioita sekä riittävästi hyvälaatuista ruokaa sekä vettä. Kissan haltijana varmistan, että kissaa ei päästetä koskaan ulkoilemaan ilman valvontaa.

c) Huolehdin siitä, että jos siitosuros tai joku muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä ei voi olla vapaana omistajan / haltijan asunnossa, sille järjestetään oma, puhdistettavissa ja desinfioitavissa oleva, lattiapinta-alaltaan vähintään 6 m2 suuruinen ja 1,8 m korkuinen ikkunallinen huone tai osa huoneesta.

d) Siellä sekä muutoinkin kissoilla tulee olla edellytykset terveeseen, virikkeelliseen elämään ja hyvään huolenpitoon. Muista kissoista eristetyn kissan kanssa tulee seurustella, viettää aikaa riittävässä määrin, jotta edellä mainittu toteutuisi.

e) Jos kissani kanssa tulee ongelmia, pyrin mahdollisimman pikaisesti neuvottelemaan asiasta kissan kasvattajan kanssa ja hätätilanteessa heti eläinlääkärini kanssa, pyrkien löytämään ongelmaan ratkaisun, joka olisi ensisijaisesti kissan kannalta paras mahdollinen.

2. Kissan kasvattajalle:

a) Kasvatustyöni päämääränä on parantaa ja ylläpitää kasvattamaani kissarotua/- rotuja ja kasvattaa rekisterikirjallisia, rotumääritelmän mukaisia terveitä ja hyväluonteisia kissoja yrittäen kasvatustyössäni pitää geenipohjan mahdollisimman laajana ja terveenä huomioiden kotimaani rodun kissakannan.

b) Kasvatukseen tulee käyttää ainoastaan terveitä kissoja, joilla ei ole perinnöllisiä sairauksia. Mikäli kasvatukseen jo käytetyissä kissoissa tai niiden esivanhemmissa ilmenee tai tulee kasvattajan tietoon perinnöllisiä sairauksia, on niistä tiedotettava viipymättä näiden kissojen jälkeläisten omistajille siinä määrin kuin se on mahdollista.

c) Kasvattajana perehdyn riittävästi kissojen fysiologiaan ja genetiikkaan, sekä oman rotuni/rotujeni erityispiirteisiin, jotta pystyn kasvattamaan kohdan a mukaisin periaattein ja jotta kykenen antamaan riittävästi tietoa pennun ostajalle.

d) Naaraita ei tulisi astuttaa ennen 10 -kuukauden ikää paitsi siinä tapauksessa että kissalla on ollut jo kaksi kiimaa tai mikäli terveydelliset syyt ja eläinlääkäri puoltavat astuttamista 10-kuukauden ikää aikaisemmin.

e) Kasvattajan tulee pidättäytyä kasvattamasta pentueita mikäli niiden sijoittaminen hyviin koteihin tuottaa ongelmia.

f) Kasvattajan tulee selkeästi tuoda esille, että lemmikiksi myytyä pentua ei käytetä kasvatustarkoitukseen ja tämä tulee kirjata myyntisopimukseen. Kissoja ei myöskään myydä koe-eläimiksi, turkiksiksi tms. käyttöön. Kissoja ei tule luovuttaa edelleen myytäväksi tai lahjoittaa ilmaiseksi eikä huutokaupata missään muodossa.

g) Kissoille tulee tarjota riittävästi tilaa, mahdollisuuksia liikuntaan ja kiipeilyyn, turkin hoitoa, puhtaita hiekka-astioita sekä riittävästi hyvälaatuista ruokaa sekä vettä. Kissan haltijan tulee varmistaa, että kissaa ei päästetä koskaan ulkoilemaan ilman valvontaa.

h) Syntyvien pentujen kanssa tulee seurustella ja niitä käsitellä niin, että ne tottuvat siihen ja hyväksyvät ihmisen kosketuksen miellyttävänä ja turvallisena kokemuksena

i) Huolehdin siitä, että jos siitosuros tai joku muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä ei voi olla vapaana omistajan/ haltijan asunnossa, on sille järjestettävä oma, puhdistettavissa ja desinfioitavissa oleva, lattiapinta-alaltaan vähintään 6 m2 suuruinen ja 1,8 m korkuinen ikkunallinen huone tai osa huoneesta.

j) Siellä sekä muutoinkin kissoilla tulee olla edellytykset terveeseen, virikkeelliseen elämään ja hyvään huolenpitoon. Muista kissoista eristetyn kissan kanssa tulee seurustella ja viettää aikaa riittävässä määrin, jotta edellä mainittu toteutuisi.

k) Kasvattajan tulee pitää kirjaa kissojensa terveydentilasta, rokotuksista ja astutuksista ja rekisteröidä syntyvät pennut ainakin yhteen kissajärjestöön. Kasvattaja huolehtii parhaansa mukaan sääntöjen noudattamisesta niin, että syntyvät pennut ovat rekisteröitävissä. Jos pentujen isästä ei ole täyttä varmuutta, suostun itse maksamaan kaikki tarvittavat testauskulut asian selvittämiseksi.

l) Kasvattajan tulee ennen pennun myyntiä kasvatustarkoitukseen varmistaa, että ostaja on tietoinen kasvatukseen liittyvistä kuluista, kissoista huolehtimiseen vaadittavasta ajasta, tarvittavista tiloista ja välineistä, vastuusta sijoittaa syntyvät pennut hyviin koteihin sekä vastuusta ostajia ja muita kasvattajia kohtaan.

m) Kasvattajan tulee antaa pennunostajalle riittävät ohjeet ja neuvonta, jotta hän kykenee hoitamaan kasvavan pennun. Kasvattajan tulee myös sitoutua neuvomaan pennunostajaa koko kissan eliniän.

n) Laadin aina kirjallisen myyntisopimuksen pennunostajan kanssa ja käyn hänen kanssaan yksityiskohtaisesti lävitse sekä myyntiehdot, että pennun hoito-ohjeet.

o) En sijoita kissojani uuteen kotiin vain sillä perusteella, että nuoremmille tulee antaa tilaa. Hyvä kasvattaja pitää lemmikkejään perheenjäseninä eikä sellaisista luovuta pelkkien tuotannollisten syiden perusteella.

3. Siitosuroksen omistajana

a) Päämääränäni on parantaa harrastamaani kissarotua /-rotuja. Tämän vuoksi perehdyn rotuun ja sen ominaisuuksiin sekä yritän jo etukäteen selvittää mahdollisimman tarkkaan niitä ominaisuuksia, joita kissani periyttää. Tämän vuoksi pyrin / olen pyrkinyt tutustumaan kissani esivanhempiin ja niiden ominaisuuksiin mahdollisimman tarkasti.
Jos kissaa käytetään siitokseen useammankin kuin vain yhden kerran, pyrin olemaan selvillä sen aiempien pentujen voinnista, terveydestä ja kehityksestä sekä ominaisuuksista niin luonteen kuin rakenteenkin huomioiden.

b) Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen. Pidättäydyn antamasta kissaa jalostukseen, jos sen havaitaan periyttävän haitallisia ominaisuuksia jälkeläisilleen.

c) Pyrin selvittämään etukäteen naaraskissan omistajan kasvatusperiaatteet ja varmistamaan niiden eettisyyden näiden ohjeiden mukaisesti, ennen kuin annan urostani astutukseen.

d) Keskustelen naaraskissan omistajan kanssa tehtävän yhdistelmän rekisteröintikelpoisuudesta ja yhdessä tarvittaessa tarkistamme rekisterikirjoja vertailemalla rekisteröimissääntöjen täyttyvän.

e) Ennen kuin annan urostani astutukseen, teemme astutusmaksusta mielellään kirjallisen, mutta ainakin suullisen sopimuksen, jossa sovimme tarkasti maksun suuruuden, maksutavan ja –ajan /ajat sekä maksuperusteen. Samalla sovimme, mitä mahdollisia testejä etukäteen pitää olla tehty niin, että niiden tulos on käytettävissä jo ennen kissojen yhteen saattamista.

f) Toimitan ajoissa tarpeelliset todistukset kissastani siihen organisaatioon, johon pennut rekisteröidään. Vastaan omasta syystäni johtuvista viivästymisseuraamuksista täysimääräisesti naaraan omistajalle.

g) Kissoille tulee tarjota riittävästi tilaa, mahdollisuuksia liikuntaan ja kiipeilyyn, turkin hoitoa, puhtaita hiekka-astioita sekä riittävästi hyvälaatuista ruokaa sekä vettä. Kissan haltijan tulee varmistaa, että kissaa ei päästetä koskaan ulkoilemaan ilman valvontaa.

h) Huolehdin siitä, että jos siitosuros tai joku muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä ei voi olla vapaana omistajan/ haltijan asunnossa, sille järjestetään oma, puhdistettavissa ja desinfioitavissa oleva, lattiapinta-alaltaan vähintään 6 m2 suuruinen ja 1,8 m korkuinen ikkunallinen huone tai osa huoneesta.

i) Siellä sekä muutoinkin kissoilla tulee olla edellytykset terveeseen, virikkeelliseen elämään ja hyvään huolenpitoon. Muista kissoista eristetyn kissan kanssa tulee seurustella ja viettää aikaa riittävässä määrin, jotta edellä mainittu toteutuisi.

4. Näyttelyihmisille ja näyttelyn järjestäjille:

a) Pitäydyn tuomasta sairasta tai sairastumisuhan alaista kissaa näyttelyyn. En myöskään tuo näyttelyyn raskaana olevaa tai imettävää kissaa. Harkitsen tarkkaan, otanko riskin mahdollisesta näyttelystä saatavasta infektiosta, silloin kun kotona on raskaana oleva naaras tai pieniä pentuja. Harkitsen myös tarkkaan sellaisen kissan tuomista näyttelyyn, joka toistuvasti osoittaa käytöksellään, ettei näyttely ole sille oikea ympäristö.

b) Noudatan kissajärjestöjen näyttelysääntöjä ja hyvää näyttelykäyttäytymistä, muistaen että kyseessä on myös muiden vapaa-aikana tapahtuva harrastustoiminta.

c) Olen hyvä häviäjä ja käyttäydyn korrektisti myös kissani voittaessa Muistan aina, että tyytyväinen ja terve kissa on paljon tärkeämpi asia kuin mitkään kilpailupalkinnot. En missään tapauksessa kosta tappiota kissalleni.

d) Pyrin näyttelytoiminnassani rehellinen, enkä pyri vaikuttamaan muilla keinoin, kuin kissan oman kauneuden esiintuomisella sallituin keinoin kissan arvosteluun. Kissan terveys ja puhtaus sekä kissan hyvä vointi niin ruumiillisesti kuin henkisestikin ovat minulle tärkeitä.

e) En pyri vaikuttamaan omien tai ystävieni kissojen arvosteluun enkä arvosteluasetelmaan näyttelynjärjestäjän tai –toimihenkilön ominaisuudessa tai heidän kauttaan.

f) Näyttelyn järjestäjänä tai toimihenkilönä pyrin saamaan jokaiselle kissalle ja kasvattajalle yhdenvertaisen tilaisuuden voittaa ja pyrin siihen että kaikki näyttelyasetelmat (tuomarijako), olosuhteet yms. ovat mahdollisimman yhdenvertaiset.

g) Pyrin olemaan suopea ja ymmärtäväinen vapaaehtoisessa harrastustoiminnassa, enkä ilman todellista syytä lähde haukkumaan näyttelyn järjestäjiä. Havaittuihin puutteisiin pyrin vaikuttamaan keskustelemalla ja rakentavalla kritiikillä.

h) Näyttelyn järjestäjänä kuuntelen näytteilleasettajia ja pyrin kehittämään toimintaa parempaan suuntaan.

5. Organisaation toimihenkilöille

a) Pyrin luottamustoimessani ensisijaisesti edistämään kissayhdistys-toimintaa muistaen, että se on ihmisille harrastus, jonka tulee luoda ihmisten vapaa-aikana miellyttävää yhdessäoloa ja rentoutumista.

b) Kanssakäymisessä ihmisten kanssa muistan, että luottamustoimessani ennen kaikkea olen ihmisten palvelija en heidän määrääjänsä. Siksi käyttäytymiseni ei saa antaa aihetta valituksiin tai suuttumukseen.

c) Olen vastauksissani ja toiminnassani itselle ja muille rehellinen ja oman käyttäytymiseni ja kissojen hoitoni tulee olla hyvä esimerkki ja malli muille kissaharrastajille.

d) Pyrin siihen, että toimintani ja päätökseni edistävät ja lisäävät rekisteröitävien rotukissojen määrää ja laatua sekä saavat ihmiset suhtautumaan positiivisesti itse harrastukseen ja siihen liittyviin organisaatioihin. Siksi ymmärtämys ja suvaitsevaisuus ovat toimessani tärkeämpää, kuin pikkutarkkojen sääntöjen seuraaminen.

e) Olen toimissani ehdottoman tasapuolinen, ystävyys, yhdistyksien jäsenyys, kissarotu, sukupuoli tai suuntautuneisuus tms. ei saa
vaikuttaa päätöksiini.

f) Pyrin selvittämään päätöksiä tehdessäni niiden lainmukaisuuden, sääntöjenmukaisuuden, kohtuullisuuden. Riitatapauksissa ennen mielipiteeni muodostamista kuulen molempia osapuolia sekä heidän mahdollisia todistajiaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

g) Olen valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja perusteluja, mutta
olen päätöksissäni itsenäinen, enkä anna toisten painostaa minua muuttamaan perusteltua mielipidettäni.

Teksti Kai Ruonala